goldenpalace.be

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Golden Palace hecht veel belang aan de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens.

Het doel van dit gegevensbeschermingsbeleid is om u op een duidelijke, eenvoudige en transparante manier te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, of die wij kunnen verzamelen tijdens uw navigatie op onze websites https://corporate.goldenpalace.be/ (hierna de "Site"), over hun mogelijke overdracht aan derden, en over de rechten en opties die u hebt om uw persoonsgegevens te controleren en uw privacy te beschermen.

De Site wordt gepubliceerd door de SRL BELGIUM WEB CASINO, geregistreerd bij de KBO onder nummer 0842.448.364, met zetel te 1120 Brussel, Oorlogskruisenlaan 120, BelgiŽ.

Bij de interacties op de Site zou het kunnen dat de Gebruiker persoonlijke gegevens (hierna "Gegevens" genoemd) meedeelt aan Golden Palace, die deze verwerkt.

Golden Palace is de verwerker van de persoonsgegevens die op de Site worden verzameld in de zin van de toepasselijke regelgeving inzake persoonsgegevens en in het bijzonder EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "AVG").

I. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een persoon die direct of indirect kan worden geÔdentificeerd aan de hand van een of meer van zijn of haar persoonsgegevens, zoals naam, voornaam, nationaal registratienummer, bankrekening, post- of e-mailadres, IP-adres, enz.

II. Waarom verzamelt Golden Palace mijn persoonlijke gegevens?

Golden Palace verzamelt en verwerkt uw gegevens met het oog op :

Golden Palace informeert u dat u uw keuzes op het gebied van communicatie op de site op elk moment kunt wijzigen, via een email gericht aan support@goldenpalace.be

III. Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens verzamelen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen in verband met :

IV. Welke persoonsgegevens mogen wij verzamelen?

(i) In het kader van onze activiteiten kunnen wij bepaalde gegevens rechtstreeks van u verzamelen voor de in deel II van dit privacybeleid beschreven doeleinden.

De informatie die wij kunnen verzamelen is :

(i) Wij kunnen informatie verzamelen met betrekking tot het gebruik van onze Site, met name uw navigatie (IP-adres, bezochte of gezochte pagina's, producten en diensten, aangeklikte links, enz). Op dezelfde manier kunnen wij gegevens verzamelen met betrekking tot de raadpleging van e-mails die wij u sturen voor statistische en commerciŽle prospectiedoeleinden. Sommige van deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies die op uw terminal worden geplaatst wanneer u op onze Site surft. Voor meer informatie over cookies, zie ons cookiebeleid.

V. Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens?

Golden Palace verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

VI. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het personeel van Golden Palace. Wij zorgen ervoor dat alleen bevoegde personen binnen Golden Palace toegang hebben tot uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het beheer van onze commerciŽle relatie of onze wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook meedelen aan :

Golden Palace kan uw gegevens ook aan derden doorgeven om te voldoen aan wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen, of om te reageren op verzoeken van wettelijk bevoegde autoriteiten.

De Gebruiker verklaart dat Golden Palace hem/haar volledig heeft geÔnformeerd over de regels die gelden voor het gebruik van de Site en haar Diensten.

Golden Palace raadt de Gebruiker aan geen Gegevens die op hem betrekking hebben per e-mail of fax mee te delen, tenzij Golden Palace daar uitdrukkelijk om heeft verzocht. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om vooraf zorgvuldig na te gaan of Golden Palace inderdaad de bron is van deze verzoeken.

VII. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Golden Palace heeft bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens vastgesteld in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen en de aanbevelingen van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

De gebruikersgegevens worden opgeslagen op de servers van Golden Palace en in een datacentrum in BelgiŽ. Alle gegevens worden opgeslagen in gecodeerde en beveiligde bestanden. Derden hebben geen toegang tot deze gegevens. In het geval dat een derde zich toegang tot deze bestanden verschaft, verbindt Golden Palace zich ertoe al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat de in deze bestanden vervatte informatie onleesbaar blijft.

Voor marketingdoeleinden, rechtmatige belangen, diensten, worden de gegevens bewaard gedurende een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

VIII. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Overeenkomstig de geldende regelgeving, met name de AVG, heeft u recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens, alsmede het recht te verzoeken om wissing daarvan, bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan en beperking van de verwerking om legitieme redenen of de overdraagbaarheid daarvan te verkrijgen, voor zover dit van toepassing is.

U hebt ook het recht richtlijnen op te stellen over het bewaren, verwijderen en meedelen van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

1) Recht van toegang

De Gebruiker heeft het recht om van Golden Palace bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van Gegevens die op hem betrekking hebben en om toegang te krijgen tot zijn Gegevens en tot de informatie bedoeld in artikel 15 van de AVG.

2) Recht op correctie

Overeenkomstig artikel 16 van de AVG heeft de Gebruiker het recht om onjuiste Gegevens zo snel mogelijk te laten corrigeren en onvolledige Gegevens te laten aanvullen.

3) Recht om gegevens te laten wissen ("recht om te worden vergeten")

De Gebruiker heeft het recht om Golden Palace te verzoeken om zijn of haar Gegevens zo snel mogelijk te verwijderen en Golden Palace is verplicht om dergelijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 van de AVG wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. De gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 2. de gebruiker de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is;
 3. de Gebruiker verzet zich tegen de geautomatiseerde verwerking van zijn/haar Gegevens (profilering) en er geen dwingende legitieme reden voor de verwerking is, of de Gebruiker verzet zich tegen de verwerking voor marketingdoeleinden;
 4. de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 5. De Gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de Lid-Staat waaronder Golden Palace ressorteert.

Dit recht is echter niet van toepassing wanneer de verwerking met name noodzakelijk is :

 1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaat waaraan Golden Palace is onderworpen (bijv. Gokwet, anti-witwaswetgeving);
 2. de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

4) Recht om verwerking te beperken

De Gebruiker heeft het recht om van Golden Palace de beperking van de verwerking van zijn/haar Gegevens te verkrijgen wanneer:

 1. De gegevens zijn onnauwkeurig;
 2. De verwerking is onwettig en de gebruiker maakt bezwaar tegen het wissen ervan en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
 3. Golden Palace heeft de Gegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn nog steeds nodig voor de Gebruiker om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 4. De Gebruiker heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking tijdens de verificatie of de door Golden Palace nagestreefde legitieme redenen zwaarder wegen dan die van de Gebruiker.

5) Recht om te verzoeken dat uw gegevens worden doorgegeven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke

De Gebruiker kan verzoeken dat zijn of haar aan Golden Palace overgedragen Gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden overgedragen, zonder dat Golden Palace dit kan verhinderen in overeenstemming met artikel 20 van de AVG.

6) Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens

Gebruikers kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van hun Gegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of noodzakelijk is met het oog op de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Golden Palace.
De Gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar Gegevens voor colportagedoeleinden, met inbegrip van profilering.

Deze rechten kunnen rechtstreeks bij Golden Palace worden uitgeoefend door

U krijgt uiterlijk ťťn (1) maand na de datum van ontvangst van uw verzoek een antwoord toegestuurd.

Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor commerciŽle prospectiedoeleinden, kunt u contact met ons opnemen zoals hierboven aangegeven of op elk moment uw keuzes wijzigen op het gebied van communicatie op de Site, in de rubriek "Mijn Profiel".

Om ons te laten weten dat u geen gebruik wenst te maken van onze personalisatiedienst, kunt u contact met ons opnemen zoals hierboven aangegeven of deze instelling wijzigen via "Mijn profiel".

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

IX. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) en recht om een klacht in te dienen

Overeenkomstig artikel 37 van de AVG is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld: de heer Serge Sacrť. Voor vragen over de verwerking van gegevens kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming, telefonisch op 02/201.11.77 of per e-mail op het volgende adres: serge.sacre@citexar.be

X. Gegevensbeveiliging

Overeenkomstig de AVG verbindt de Operator zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen, rekening houdend met de aard van de gegevens en de risico's die aan hun verwerking zijn verbonden, om de veiligheid van de gegevens betreffende de Gebruiker te vrijwaren en met name te voorkomen dat de gegevens worden vervalst of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen. Technische maatregelen omvatten anonimisering en organisatorische maatregelen omvatten interne audits.

Wanneer Golden Palace voor de uitvoering van de verwerking een beroep doet op onderaannemers, verbindt Golden Palace zich ertoe ervoor te zorgen dat deze onderaannemers voldoende garanties bieden met betrekking tot de uitvoering van technische en organisatorische maatregelen.

Wanneer een verwerking waarschijnlijk zal resulteren in een hoog risico voor de rechten en vrijheden van Gebruikers, voert Golden Palace voorafgaand aan de verwerking een impactanalyse uit in overeenstemming met artikel 35 van de AVG.

XI. Cookies

Golden Palace maakt op haar website gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid

XII. Wijzigingen

Golden Palace kan dit gegevensbeschermingsbeleid te allen tijde wijzigen. Indien Golden Palace belangrijke wijzigingen aanbrengt in de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt, in haar beleid inzake gegevensbescherming of in haar cookiebeleid zelf, zal Golden Palace u op de hoogte brengen van deze wijzigingen op de Site of via andere middelen, zoals e-mail, zodat u kennis kunt nemen van de wijzigingen alvorens de Site te bezoeken.

Bijgewerkt: 02.09.2022