goldenpalace.be

Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor toegang en gebruik van de site door de gebruiker tijdens zijn bezoek op de website https://corporate.goldenpalace.be/ (hierna "de Site"), evenals de informatie, evenals informatie, adviezen en/of diensten die op de Site aan u ter beschikking worden gesteld.

Door de website te bezoeken, erkent u kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden, die u aanvaardt en zonder voorbehoud zult naleven.

Lees deze zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u de Site niet te gebruiken. U kunt deze Algemene Voorwaarden afdrukken en ook dit document downloaden.

De wettelijke vermeldingen maken integraal deel uit van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

De Site wordt uitgegeven door de SRL BELGIUM WEB CASINO, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0842.448.364, met maatschappelijke zetel te 1120 Brussel, Oorlogskruisenlaan 120 (hierna "Golden Palace").

De Site wordt gehost door OVH SAS, met een kapitaal van € 10.174.560 RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 APE-code 2620Z BTW-nummer: FR 22 424 761 419, met maatschappelijke zetel te 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Artikel 1: Wijziging van de Website en de daarin opgenomen informatie

Tenzij anders bepaald door de wet, behoudt Golden Palace zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving eigenschappen van de Site te wijzigen, op te schorten, stop te zetten of de Site te sluiten, de informatie die er deel van uitmaakt aan te vullen, producten of Diensten te wijzigen of stop te zetten.

Elke wijziging van de Gebruiksvoorwaarden wordt van kracht zodra de nieuwe versie op de Site is gepubliceerd. We raden je daarom aan om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen om te controleren of ze zijn gewijzigd.

Artikel 2: Informatie verstrekt op de Website

De informatie op deze Site is zo nauwkeurig mogelijk en wordt op de Site alleen ter informatie verstrekt en kan niet worden beschouwd als speladvies of enige andere vorm van advies, noch als een contractuele verbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Ondanks onze waakzaamheid kan een deel van de informatie op de Site gewijzigd zijn sinds de laatste update.

Als de Gebruiker een leemte, fout of een schijnbaar defect opmerkt, staat het hem vrij om dit aan Golden Palace te melden door het probleem zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, ... ) naar het e-mailadres support@goldenpalace.be

Artikel 3 : Rechtsgebied

De Site is bedoeld voor Belgische inwoners. Als u inwoner bent van een ander land of rechtsgebied, kunnen andere wet- en regelgeving van toepassing zijn. In dit geval is het uw verantwoordelijkheid om te controleren of de toegang tot en het gebruik van de Site en de daarop opgenomen informatie voldoen aan de wet- en regelgeving van het land of rechtsgebied in kwestie. Indien dit zou leiden tot een overtreding van de in het betreffende land of rechtsgebied geldende wet- en regelgeving, wordt u verzocht de Site onmiddellijk te verlaten.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1. Beschikbaarheid van de Site en Diensten

Golden Palace stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Site en zijn diensten 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn. Het kan echter voorkomen dat de toegang tot de Site en de Diensten onderbroken wordt tijdens onderhoudswerkzaamheden, het updaten van apparatuur of programma's, dringende reparaties aan de Site of ten gevolge van omstandigheden waarover Golden Palace geen controle heeft (bijvoorbeeld storingen van telecommunicatieverbindingen en -apparatuur). In dit geval kan Golden Palace niet aansprakelijk worden gesteld.

Evenzo behoudt Golden Palace zich het recht voor om één of meer van de op de Site aangeboden Diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken of op te schorten, zonder hiervoor enige rechtvaardiging te hoeven geven. In dit geval kan Golden Palace op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld en kunnen de Gebruikers geen aanspraak maken op een schadevergoeding van welke aard dan ook.

Golden Palace is niet aansprakelijk indien, om redenen waarover hij geen controle heeft, een Diensten worden gewijzigd, vertraagd of geannuleerd.

Golden Palace garandeert niet dat eventuele gebreken ,indien toepasselijk, in de Site zullen worden verholpen.

4.2. Golden Palace kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld (niet-exhaustieve lijst):

4.3. Overmacht

Golden Palace kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of elke andere gebeurtenis buiten zijn wil die de levering van zijn Diensten verhindert onder voorwaarden die in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Het is de verantwoordelijkheid van elke Gebruiker om alle nodige maatregelen te treffen om zijn gegevens en/of programma's die op zijn computerapparatuur zijn opgeslagen, te beschermen tegen aanvallen (virussen, spam, Trojaanse paarden, bugs enz.).

4.4. Hyperlinks naar sites van derden

Elke link naar de homepage of naar een van de internetpagina's van de Site mag niet worden gelegd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Golden Palace, op voorwaarde dat de woorden "Golden Palace - Goldenpalacedice – Goldenpalacesports – Goldenpalacecasino" of een andere gelijkwaardige of preciezere vermelding duidelijk op of in de buurt van de link is aangebracht. Deze machtiging geldt niet voor websites die informatie verspreiden van illegale, gewelddadige, controversiële, pornografische of xenofobe aard, of die de gevoeligheden van het grote publiek kunnen kwetsen.

Toestemming voor het maken van de in dit artikel bedoelde koppelingen moet worden aangevraagd op het volgende adres: support@goldenpalace.be. Het verzoek moet het adres vermelden van de pagina (URL) waar de link zal verschijnen op de site van de derde partij.

Opname en gebruik van frames: Elk gebruik of reproductie, zelfs gedeeltelijk, van een van de elementen van de Website binnen een website van een derde partij door middel van zogenaamde opnameprocessen, frames, dʹinlining of elk ander proces van soortgelijke aard is strikt verboden.

Links op de Site: De Site bevat links naar websites of webpagina's van derden. Dergelijke sites worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak en ter informatie. Golden Palace is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde site, enige site die toegankelijk is via een koppeling, of enige wijzigingen of updates van dergelijke sites, en het opnemen van een koppeling impliceert geen goedkeuring van Golden Palace van de gekoppelde site of de inhoud ervan.

De toegang tot dergelijke websites geschiedt op uw eigen risico en u erkent dat op dergelijke websites andere gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen van toepassing kunnen zijn dan die welke op deze Site van toepassing zijn.

4.5. Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor, onder andere

4.6. Garantie

In het geval dat Golden Palace aansprakelijk wordt gesteld voor een schending door de Gebruiker van de verplichtingen die krachtens deze Algemene Voorwaarden, wettelijke bepalingen en geldende voorschriften op hem rusten, kan Golden Palace de Gebruiker in vrijwaring oproepen.

Artikel 5 - Intellectuele eigendom

"Golden Palace - Goldenpalacedice – Goldenpalacesports - Goldenpalacecasino" zijn handelsmerken die respectievelijk geregistreerd zijn bij het Europees Octrooi- en Merkenbureau, zodat elk gebruik door derden van hetzelfde handelsmerk of van elk ander gelijkaardig herkenningsteken dat tot verwarring over de oorsprong of de eigendom ervan kan leiden, uitdrukkelijk verboden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Concessiehouder.

De sites https://corporate.goldenpalace.be/ , https://www.goldenpalace.be/, https://www.goldenpalacedice.be/, https://www.goldenpalacecasino.be/ en www.goldenpalacesports.be zijn domeinnamen geregistreerd door Golden Palace. Het is verboden voor derden om deze domeinnamen en de merken "Golden Palace- Goldenpalacedice – Goldenpalacesports - Goldenpalacecasino" te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, in verband met andere Producten of Diensten die niet van de Concessiehouder zijn, om geen verwarring te creëren bij onze Gebruikers of om de Concessiehouder in diskrediet te brengen.

Golden Palace bezit alle rechten op de inhoud, het ontwerp en de broncode van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, foto's, afbeeldingen, tekst, logo's, ontwerpen, handelsmerken, handelsnamen en gegevens op de Site.

De inhoud van de Site wordt ook beschouwd als computersoftware en daarom is de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving inzake auteursrecht erop van toepassing.

De gehele of gedeeltelijke reproductie van de Site, ook door middel van hyperlinks, alsmede van de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Golden Palace, is uitdrukkelijk verboden.

Het is ook ten strengste verboden om de inhoud van de Website te kopiëren, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te verspreiden, te verkopen, mee te delen aan het publiek en/of enige andere actie te ondernemen die zou leiden tot een schending van de toepasselijke nationale, communautaire en/of internationale wetgeving inzake intellectuele en/of industriële eigendom, alsook om de inhoud van de Site te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Golden Palace

Golden Palace informeert u dat hij geen enkele licentie, recht of machtiging verleent, expliciet of impliciet, op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten of enig ander recht of eigendom dat direct of indirect verband houdt met de inhoud van de Site, anders dan het recht om ze op het scherm te zien tijdens het surfen op de Site, die zijn exclusieve eigendom blijven of het eigendom van de derde die het recht heeft verleend om ze te gebruiken.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen enkele inbreuk te plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Golden Palace en in het bijzonder om de Onderscheidingstekens niet te reproduceren, mee te delen, te gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of gebruik te maken van de volledige of gedeeltelijke inhoud van de software, de spellen of de Site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Golden Palace.

Artikel 6- Diversen

6.1. Ongeldigheid van een clausule

Indien enige bepaling of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, zal Golden Palace deze bepaling of bepalingen slechts wijzigen voor zover dit noodzakelijk is om deze afdwingbaar te maken.

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard, behouden de overige artikelen hun volledige geldigheid en strekking.

6.2. Niet-ontheffing

Het feit dat Golden Palace zich niet beroept op een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van het latere gebruik van dezelfde bepaling.

6.3 Klachten procedure

Voor elke klacht kan de Gebruiker ofwel rechtstreeks naar de Site gaan onder het tabblad "contact", ofwel een afzonderlijke e-mail sturen naar support@goldenpalace.be

6.4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Behoudens dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waar de Gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft, zijn de uitvoering en interpretatie van deze voorwaarden en de relatie tussen de partijen onderworpen aan de Belgische wetgeving.

In geval van een geschil tussen Golden Palace en de Gebruiker en in geval het geschil niet in der minne kan worden opgelost binnen de 14 dagen na de kennisgeving ervan door één van de Partijen, zullen enkel de Belgische hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd zijn om kennis te nemen van enig geschil betreffende de toepassing of interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

6.5 Archivering en bewijsmateriaal

De bestanden, gegevens en documenten die door Golden Palace in overeenstemming met haar beleid inzake gegevensbescherming, worden bewaard, in de computersystemen van Golden Palace onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie tussen de Gebruiker en Golden Palace.

Golden Palace bewaart de schriftelijke vastlegging van elke overeenkomst die is aangegaan tussen Golden Palace en een Gebruiker met het oog op het elektronisch genieten van de Diensten van Golden Palace zonder deze documenten aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 7 – Cookie – en Privacy policy

De Cookie en de privacy policy zijn gepubliceerd op de Site en zijn van toepassing aan elk gebruik van de Site door de Bezoeker/ Gebruiker. Wij raden aan de Bezoeker/Gebruiker deze teksten aandachtig te lezen teneinde hun rechten en verplichtingen te kennen.